Algemene Voorwaarden SMARTgirls

ARTIKEL 1 –ALGEMEEN

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• SMARTgirls: de eenmanszaak SMARTgirls met als eigenaar E. Joosten, gevestigd te 6905 DB Zevenaar, Ringbaan Zuid 14. Opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73063509. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door SMARTgirls.
• Diensten/aanbod: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij SMARTgirls, zoals maar niet beperkt tot: programma’s op het hoofddomein en sub domeinen van SMARTgirls, onlineprogramma’s, Masterminds, events en live-bijeenkomsten.
Het aanbod staat onder meer weergegeven op de website van SMARTgirls.
• Jij/ je /Opdrachtgever: jij ofwel degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf of natuurlijke persoon, in contact treedt met SMARTgirls en/of aan SMARTgirls opdracht(en) verstrekt of afneemt van SMARTgirls.
• Opdracht/overeenkomst: het verzoek van Opdrachtgever aan SMARTgirls om werkzaamheden te verrichten en/of het akkoord van Opdrachtgever om deel te nemen aaneen of meerdere onderdelen van SMARTgirls of ander aanbod van SMARTgirls.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door SMARTgirls.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SMARTgirls, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

2.3 Al degenen die voor SMARTgirls werkzaamheden uitvoeren in het kader van de Opdracht, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou, Opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door SMARTgirls zijn aanvaard.

2.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door SMARTgirls zijn aanvaard.

2.6 Indien SMARTgirls geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat SMARTgirls in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN/OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen van SMARTgirls zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De overeenkomst tussen jou en SMARTgirls komt tot stand na ontvangst van de bevestigingsmail na aanmelding op de website van SMARTgirls.
3.3 Door SMARTgirls gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk bevestigd.

page1image44401888

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTgirls VERSIE 2021

3.4 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat SMARTgirls deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat SMARTgirls feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.

3.5 Jij, draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SMARTgirls aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij, Opdrachtgever, redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SMARTgirls worden verstrekt. Verstrekte gegevens door jou worden door SMARTgirls aangemerkt als juist.

3.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SMARTgirls zijn verstrekt, heeft SMARTgirls het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou, Opdrachtgever, in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 – INSCHAKELING VAN DERDEN

4.1 Voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft SMARTgirls het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (experts). SMARTgirls is behoudens in het geval waarin vanuit de kant van SMARTgirls sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen jou, Opdrachtgever en SMARTgirls, willen beperken, gaat SMARTgirls ervan uit dat alle overeenkomsten tussen jou, Opdrachtgever en SMARTgirls inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou, Opdrachtgever, te aanvaarden.

ARTIKEL 5 – BIJZONDERE VOORWAARDEN SMARTgirls

5.1 In de programma’s en/of andere diensten van SMARTgirls deelt zij kennis, ervaring en tools en biedt jou een netwerk om keihard te groeien met jou bedrijf. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het programma. Het succes van het programma is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. SMARTgirls kan geen garanties bieden over, het bereiken van de gewenste resultaten. SMARTgirls biedt enkel de middelen daartoe.

5.2 Het programma en overige diensten van SMARTgirls houden een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverbintenis. Ingeschakelde derden en SMARTgirls zelf, zullen zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar er kan niet gegarandeerd worden dat dit resultaat bereikt zal worden. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame professional verwacht mag worden.

5.3 SMARTgirls zal zich inspannen om de juiste handvatten aan te reiken om te verbeteren en staat SMARTgirls binnen de grenzen van het programma voor jou, Opdrachtgever, klaar.

5.4 Indien er via de online community en/of social media en/of website van SMARTgirls rechtstreeks of indirect adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat SMARTgirls hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Je dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen over het op jouw situatie toegespitst advies.

page2image44256720

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTgirls VERSIE 2021

5.5 Jij als Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de bij de aanmelding verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

5.6 De diensten en programma’s van SMARTgirls zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden. Het is niet toegestaan om je account of inloggevens te delen met derden. Bij constatering van het onrechtmatig delen van je account en/of inloggegevens met derden, wordt je account geblokkeerd en vervallen de licenties op de door SMARTgirls verstrekte programma’s/diensten. Daarnaast ben je een boete aan SMARTgirls verschuldigd van €5000,- voor elke overtreding, onverminderd de wettelijke mogelijkheid voor SMARTgirls de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtnemer te verhalen.

5.7 Bij gebruik van de programma’s en/of andere diensten van SMARTgirls worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Jij, opdrachtgever, geeft toestemming voor verwerkingen die noodzakelijk is om de programma’s en/of diensten van SMARTgirls aan te kunnen bieden. Raadpleeg de privacyverklaring van SMARTgirls voor meer informatie.

ARTIKEL 6 – MATERIALEN EN LICENTIES

6.1 Gedurende het programma, tenzij schriftelijk anders aangegeven, heb jij, Opdrachtgever toegang tot de materialen en online community ’s behorende bij desbetreffende dienst en/of programma.

ARTIKEL 7 –HERROEPINGSRECHT/ANNULEREN

7.1 Annuleren van de SMARTgirls is na (aan)betaling/getekende overeenkomst niet meer mogelijk.

ARTIKEL 8 – DUUR GEBRUIKERSRECHT

8.1 SMARTgirls en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per email te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen;(a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;(b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige)surséance van betaling wordt verleend;(c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel SMARTgirls haaractiviteiten staakt of liquideert

8.2 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

ARTIKEL 9 – BIJZONDERE VOORWAARDEN EVENTS EN LIVEBIJEENKOMSTEN

9.1 Live dagen kunnen onderdeel zijn van het programma. De live middagen/dag vinden plaats op vooraf bekendgemaakte data en zijn onder voorbehoud van wijzigen.

9.2 Annuleren of verzetten van de live middagen/dagen is niet mogelijk. Dit betekent dat als jij, Opdrachtgever, niet beschikbaar bent op de vooraf bekendgemaakte data, de live middag/dag zal komen te vervallen en niet ingehaald kan worden.

9.3 Gedurende je verblijf op de locatie van het event/live bijeenkomst dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft openbare orde, goede zeden en fatsoen.

page3image44205072

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTgirls VERSIE 2021

Voorts ben je gehouden je te gedragen in overeenstemming met de door SMARTgirls of door op de locatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het event/live bijeenkomst. In dit verband ben je eveneens gehouden de door SMARTgirls of ingeschakelde experts, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Als je niet volgens voorgaande gedraagt of de gegevens instructies niet opvolgt, is SMARTgirls en/of derden gerechtigd om je de toegang tot het event/live bijeenkomst te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen. In dat geval heb je geen recht op schadevergoeding en/of restitutie.

9.4 Indien het event/live bijeenkomst door SMARTgirls wordt verschoven naar een andere datum bijeenkomst verschuift naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel annuleert, is SMARTgirls niet aansprakelijk voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

9.5 Indien SMARTgirls in geval van ziekte, dan wel in geval van overmacht, het event en/of de live dagen / of de Webinars dient te annuleren zal er een nieuwe datum zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.

9.6 SMARTgirls is gerechtigd sfeeropnames te maken van het event en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden van SMARTgirls. Bij sfeeropnames worden de aanwezige personen niet herkenbaar in beeld gebracht. In het geval van opnames waarop aanwezige personen herkenbaar in beeld worden gebracht, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de aanwezige. SMARTgirls noch eventuele derden aan wie SMARTgirls toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging, is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd. Raadpleeg de privacyverklaring van SMARTgirls voor meer informatie.

ARTIKEL 10 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

10.1 SMARTgirls is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien jij, Opdrachtgever, de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

10.2 Voorts is SMARTgirls bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aardzijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.3 SMARTgirls is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien SMARTgirls, na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij als Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij als Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

10.4 Ingeval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over je vermogen kan beschikken, staat het SMARTgirls vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling door SMARTgirls.

10.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SMARTgirls op jou onmiddellijk opeisbaar. Als SMARTgirls de nakoming van de verplichting opschort, behoudt ze haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

page4image44205488

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTgirls VERSIE 2021

ARTIKEL 11 – PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

11.1 De prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien bijkomende kosten van toepassing zijn worden deze vooraf kenbaar gemaakt en gespecifieerd.

11.2 Betaling kan ineens of indien schriftelijk aangeboden, in termijnen worden voldaan. Indien er betaald wordt in termijnen, dan blijft ook na afronding van het programma of overige diensten de verplichting tot de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere grond gebaseerd is die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien baar waren.

11.3 SMARTgirls is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat jij, betaling bestaan, net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

11.4 Betaling van online diensten en/of programma’s kan via: iDEAL of Bancontact. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling binnen 5 (vijf) werkdagen van je bankrekening afgeschreven te zijn. Betaling van Masterminds geschiedt na ontvangst van een factuur van SMARTgirls. Opdrachtgever dient de facturen van SMARTgirls binnen 14 dagen te voldoen.

11.5 Betaling zal geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkomingen

11.6 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is als dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van SMARTgirls op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW.
SMARTgirls is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

11.7 Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige(betalings)verplichting, wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de weder partij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. SMARTgirls is als dan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

11.8 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

11.9 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan een persoon, behorend tot dezelfde groep

page5image44212144

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTgirls VERSIE 2021

van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op sprake is van een reclame) dan zijn de verplichting van SMARTgirls automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan SMARTgirls volledige betaling verlangen van jou op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

11.10 Reclames en klachten omtrent een factuur dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij SMARTgirls te zijn gemeld, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

11.11 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame) dan zijn de verplichting van SMARTgirls automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan SMARTgirls volledige betaling verlangen van jou.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

12.1 SMARTgirls is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeerde gelden opvatting niet voor de rekening van SMARTgirls komt, ook wel overmacht genoemd.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop SMARTgirls geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SMARTgirls niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt bedoeld, maar niet uitsluitend bedoeld: stroom of internet storing, terrorisme, extreme file, verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden, pandemieën, ziekte van derden/experts.

12.3 SMARTgirls heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SMARTgirls haar verplichting had moeten nakomen.

12.4 Zolang de periode van overmacht voortduurt kan SMARTgirls de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst of dat deel van de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

12.5 Voor zover SMARTgirls ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SMARTgirls gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te facturen

ARTIKEL 13 – INTELLECTUEEL EIGENDOM/GEBRUIK MATERIALEN

13.1 Op de teksten, materialen, afbeeldingen, video’s, content behorende bij de diensten van SMARTgirls , bezit SMARTgirls de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van de diensten uit de overeenkomst mag je gebruik maken van de materialen. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij SMARTgirls hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is eveneens niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij SMARTgirls hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.