Algemene Voorwaarden SMARTgirls

ARTIKEL 1 –ALGEMEEN

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• SMARTgirls: de eenmanszaak SMARTgirls met als eigenaar E. Joosten, gevestigd te 6905 DB Zevenaar, Ringbaan Zuid 14. Opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73063509. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door SMARTgirls.
• Diensten/aanbod: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij SMARTgirls, zoals maar niet beperkt tot: programma’s op het hoofddomein en sub domeinen van SMARTgirls, onlineprogramma’s, Masterminds, events en live-bijeenkomsten.
Het aanbod staat onder meer weergegeven op de website van SMARTgirls.
• Jij/ je /Opdrachtgever: jij ofwel degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf of natuurlijke persoon, in contact treedt met SMARTgirls en/of aan SMARTgirls opdracht(en) verstrekt of afneemt van SMARTgirls.
• Opdracht/overeenkomst: het verzoek van Opdrachtgever aan SMARTgirls om werkzaamheden te verrichten en/of het akkoord van Opdrachtgever om deel te nemen aaneen of meerdere onderdelen van SMARTgirls of ander aanbod van SMARTgirls.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door SMARTgirls.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SMARTgirls, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

2.3 Al degenen die voor SMARTgirls werkzaamheden uitvoeren in het kader van de Opdracht, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou, Opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door SMARTgirls zijn aanvaard.

2.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door SMARTgirls zijn aanvaard.

2.6 Indien SMARTgirls geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat SMARTgirls in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN/OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen van SMARTgirls zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De overeenkomst tussen jou en SMARTgirls komt tot stand na ontvangst van de bevestigingsmail na aanmelding op de website van SMARTgirls.
3.3 Door SMARTgirls gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk bevestigd.

page1image44401888

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTgirls VERSIE 2021

3.4 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat SMARTgirls deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat SMARTgirls feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.

3.5 Jij, draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SMARTgirls aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij, Opdrachtgever, redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SMARTgirls worden verstrekt. Verstrekte gegevens door jou worden door SMARTgirls aangemerkt als juist.

3.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SMARTgirls zijn verstrekt, heeft SMARTgirls het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou, Opdrachtgever, in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 – INSCHAKELING VAN DERDEN

4.1 Voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft SMARTgirls het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (experts). SMARTgirls is behoudens in het geval waarin vanuit de kant van SMARTgirls sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen jou, Opdrachtgever en SMARTgirls, willen beperken, gaat SMARTgirls ervan uit dat alle overeenkomsten tussen jou, Opdrachtgever en SMARTgirls inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou, Opdrachtgever, te aanvaarden.

ARTIKEL 5 – BIJZONDERE VOORWAARDEN SMARTgirls

5.1 In de programma’s en/of andere diensten van SMARTgirls deelt zij kennis, ervaring en tools en biedt jou een netwerk om keihard te groeien met jou bedrijf. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het programma. Het succes van het programma is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. SMARTgirls kan geen garanties bieden over, het bereiken van de gewenste resultaten. SMARTgirls biedt enkel de middelen daartoe.

5.2 Het programma en overige diensten van SMARTgirls houden een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverbintenis. Ingeschakelde derden en SMARTgirls zelf, zullen zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar er kan niet gegarandeerd worden dat dit resultaat bereikt zal worden. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame professional verwacht mag worden.

5.3 SMARTgirls zal zich inspannen om de juiste handvatten aan te reiken om te verbeteren en staat SMARTgirls binnen de grenzen van het programma voor jou, Opdrachtgever, klaar.

5.4 Indien er via de online community en/of social media en/of website van SMARTgirls rechtstreeks of indirect adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat SMARTgirls hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Je dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen over het op jouw situatie toegespitst advies.